петак, 29. април 2011.

Опрашување,оплодување и расејување кај скриеносемените растенија


*Опрашување:
-Поленовите зрна на толчникот.
-Самоопрашување.
-Вкрстено опрашување.
*Опрашувањето се врши со помош на :
-ветрот
-инсектите
-помалите птици
-водата
-вештачко опрашување кое го врши човекот.
*Оплодување:
-Расте цевче надолу кон плодникот.
-Се пробива јадрото од машката полова клетка.
-Се спојуваат машкото јадро од поленот и женското од јајце клетката.
-Се создава никулец.
*Градба на семка:
-Од еден или повеќе котиледони.
-Обвивка кој ги заштитува никулецот и хранливите материи.
-Никулецот,хранлива материи семена обвивка.
*Плодови и расејувајње:
-Плодовите ги заштитуваат семките до никнување, но и да им помогни да растат.

-Некои растенија се расејуваат со помош на:
-летаќи низ воздухот(јавор,глуварче)
-прикачени за крзното на животните:(магарешкиот трн)
-пливаќи во водата:кај плодови од маслена,кокосова палма и други палми)
-со тресење(афион) 

Никнување и развиток на семката

*Градба на семка:семена обвивка,никулец(пупка и коренче),хранлива материја (скроб),котиледони.
*Имаме моно котиледона семка пр:(пченица,пченка)
*Имаме и дикокотиледона семка пр:(грав,леќа)
*Никнување на семка
-во зима спијаат
-пролет впиваат вода (набубрува и никулецот почнува да расте).
*Органи кои се развиваат од никулецот;
-корен
-стебло
-лист
*САДНИЦА:тоа е младо растеније кое врши фотосинтеза.
*Никулецот додека расте и развива користи храна од котиледоните.
(хранлива материја)
(нерасворлив шеќер во расворлив)
*Стареење на растенијата:
-едно годишни,две годишни,повеќе годишни.
-едно годишни:пиперка,домат,тиква.
-две годишни:компир,морков,магдонод
-повеќе годишни:се дрвенестите растенија.
*Причини за стареење:недоволнно количество вода,несоздавање белковини(хлорофил)и др.

Полово размножување кај семените растенија

1.Кај голосемените растенија полови органи размножување се :машки и женски шишарки,семки(крилца).
-Женските шишарки се поголеми и на површината созреваат 2 незаштитени јајце клетки.
-Машки шишарки се мали со многу машкии полови клетки (полен)
Опрашување кога поленов прав паѓа врз женските шишарки.
-Оплодување спојување на машка и женска полова клетка и се создава семка која е гола и незаштитена.
-Ррасејување е кога семката со крилца ја разнесува ветерот.
-Орган за размножување кај овие растенија се:цвет,семка и плод.
2.Опрашување и оплодивање кај скриено семените растенија
*Опрашување:
-Поленовите зрна на толчникот.
-Самоопрашување.
-Вкрстено опрашување.
*Опрашувањето се врши со помош на :
-ветрот
-инсектите
-помалите птици
-водата
-вештачко опрашување кое го врши човекот.
*Оплодување:
-Расте цевче надолу кон плодникот.
-Се пробива јадрото од машката полова клетка.
-Се спојуваат машкото јадро од поленот и женското од јајце клетката.
-Се создава никулец.
*Градба на семка:
-Од еден или повеќе котиледони.
-Обвивка кој ги заштитува никулецот и хранливите материи.
-Никулецот,хранлива материи семена обвивка.
*Плодови и расејувајње:
-Плодовите ги заштитуваат семките до никнување, но и да им помогни да растат.

четвртак, 28. април 2011.

Бесполово размножување кај растенијата

*Размножување - процес - да се продолжи видот и животот на Земјата.
*Видови размножувања:ПОЛОВО,БЕСПОЛОВО
*Бесполово размножување-просто градени животни:бактерии,амеба,чевличе.
-едно клеточни и повеќе клеточни алги
*Бесполово размножување кај растенијата
-подземни органи кај компировата грутка
-кромид,лук,ризом
-отсечни делови (гранки)пр:врба,топола и др
-со лист кај бегонијата и африканската темјанушка
-ластари-јаготки
-калемење-подобри особини
-клонирање-современа постапка за добивање сорти со добри особини од еден родител новите единки се наречени клонови
-култура на ткива доста сложена современа постапка најчесто се користи во цвеќарството и земјоделието
Полово размножување кај бесемените растенија:МОВОВИ И ПАПРАТИ
МОВОВИ:
*На истото растеније се сместени машките  и женските полови органи и клетки
-мововите се размножуваат со машки и женски полови органи  кои се наоѓаат на врвот на растенијето.
*Во капка вода се спојуваат и (оплодувааат)половите клетки
-машки и полови клетки
-се создаваат нови растенија мовови.
ПАПРАТИ:
*Кај папратите најпрво се создапаат полови органи со полови клетки.
*Папратите се размножуваат со спори кои се наоѓаат на опачината на листот од растенијето.
*ВО капка вода се сппојуваат и (оплодуваат)половите клетки.
-машки и женски полови клетки.
*Се се создаваат нови растенија папрати.