четвртак, 28. април 2011.

Бесполово размножување кај растенијата

*Размножување - процес - да се продолжи видот и животот на Земјата.
*Видови размножувања:ПОЛОВО,БЕСПОЛОВО
*Бесполово размножување-просто градени животни:бактерии,амеба,чевличе.
-едно клеточни и повеќе клеточни алги
*Бесполово размножување кај растенијата
-подземни органи кај компировата грутка
-кромид,лук,ризом
-отсечни делови (гранки)пр:врба,топола и др
-со лист кај бегонијата и африканската темјанушка
-ластари-јаготки
-калемење-подобри особини
-клонирање-современа постапка за добивање сорти со добри особини од еден родител новите единки се наречени клонови
-култура на ткива доста сложена современа постапка најчесто се користи во цвеќарството и земјоделието
Полово размножување кај бесемените растенија:МОВОВИ И ПАПРАТИ
МОВОВИ:
*На истото растеније се сместени машките  и женските полови органи и клетки
-мововите се размножуваат со машки и женски полови органи  кои се наоѓаат на врвот на растенијето.
*Во капка вода се спојуваат и (оплодувааат)половите клетки
-машки и полови клетки
-се создаваат нови растенија мовови.
ПАПРАТИ:
*Кај папратите најпрво се создапаат полови органи со полови клетки.
*Папратите се размножуваат со спори кои се наоѓаат на опачината на листот од растенијето.
*ВО капка вода се сппојуваат и (оплодуваат)половите клетки.
-машки и женски полови клетки.
*Се се создаваат нови растенија папрати.

5 коментара: